Koulutusohjelmat

Steinerpedagogiikan perusopinnot 25 op monimuotokoulutuksena

Steinerpedagogiikan perusopinnot 25 op monimuotokoulutuksena

Steinerpedagogiikan perusopinnot 25 op koostuvat yleissivistävistä, kulttuurin eri osa-alueita käsittelevistä tiedollisista, taiteellisista ja sosiaalis-käytännöllisistä opinnoista, jotka toteutetaan vapaan sivistystyön lain mukaisina, vapaatavoitteisina opintoina. Steinerpedagogiikan perusopinnot 25 op antavat perehtyneisyyden steinerpedagogiikkaan. 

 

HUOM! Opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa 

– lähiopintoina (hae opiskelemaan oikealla olevan linkin takaa) tai 

– verkko-opintoina (ilmoittaudu lyhytkurssit-valikoimasta yksittäisille kursseille) tai 

– näiden yhdistelmänä kurssi kerrallaan. Jos valitset lähiopintojen ja verkko-opintojen yhdistelmän, ilmoittaudu jokaiselle kurssille erikseen lyhytkurssit-valikoimasta ja valitse mielenkiintosi mukaan lähi- tai verkkokurssitoteutus.

 

Opiskelijan opintosuorituksista tehtävä arviointi tapahtuu opiskelijan itsenäisten tehtävien perusteella. Opiskelua arvioidaan lähiopintoihin osallistumisen sekä opiskelijan toteuttamien kirjallisten, taiteellisten ja käytännöllisten töiden perusteella. Perusopintokokonaisuudessa ei käytetä numeroarviointia, vaan arvioinnin tarkoituksena on antaa opiskelijalle palautetta siitä, miten hänen opintonsa etenevät asetettujen opintotavoitteiden kannalta. Opettajien ja kurssin ohjaajien antaman yleisen arvioinnin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa arvioimaan oman opiskelunsa onnistumista sekä niitä jatkotoimenpiteitä, joita hänen oma kehityksensä ja elinikäinen koulutuksensa edellyttävät.

Perusopintojen tarkoituksena on saattaa ihmisen persoonallisuus mahdollisimman kokonaisvaltaisesti oppimistapahtuman piiriin. Tavoitteena on yksilön omien kykyjen, fyysisten, psyykkisten sekä henkisten voimavarojen herättäminen ja keinojen tarjoaminen näiden kykyjen elinikäiselle ja tasapainoiselle kehittämiselle.

Ajattelun alueella tämä merkitsee kykyä ajatella itsenäisesti omien havaintojen pohjalta. Ajattelun vapaus ja liikkuvuus sekä luova mielikuvitus ovat tämän kyvyn eräitä aspekteja. Ajattelun kyky sisältää myös eettisen ulottuvuuden – pyrkimyksen totuudellisuuteen.

Tunteiden alueella on kysymys kyvystä kokea maailman laadullisuuksia. Tämä merkitsee herkkyyttä ja avoimuutta, eläytymisen ja myötäelämisen kykyä. Siihen sisältyy myös aistimisen ja havaitsemisen herkkyys, esteettisten arvojen taju.

Tahdonelämän alueella on kysymys kyvystä toimia itse asettamiensa päämäärien hyväksi, tarttua asioihin ja toteuttaa oikeaksi oivallettu idea. Kysymys on samalla tahdon suunnasta, eettisyyden tajusta: kyvystä toimia sisäisestä vapaudesta käsin toisten tai yhteisten tarpeiden mukaisesti.

 

Perusopinnot 25 op sisältää seuraavat kokonaisuudet: 

(Jos haluat opiskella jonkin kurssin verkkokurssina, ilmoittaudu erikseen verkkokurssitoteutukseen.)

 

Johdatus steinerpedagogiikkaan 5 op

 • Orientoituminen opiskeluun 1op

Laiteympäristöt, verkkopalvelut, tekstinkäsittely, tietokantojen käyttö, tiedon tallentaminen eri muodoissa, muokkaaminen ja jakaminen. 

 • Steinerpedagoginen ihmiskäsitys 1 op

Perehtyminen steinerpedagogiikan perusajatuksiin ja kokonaisvaltaisen ihmisen huomioimiseen.

 • Steinerpedagogiikan erityispiirteitä 1 op

Yleiskäsityksen saavuttaminen steinerpedagogiikkaan liittyvien käsitteiden perusteista.

 • Taiteellinen työskentely 1 op

Tutustuminen vesiväri- ja vahaliitutyöskentelyyn. Taiteelliset opinnot ovat luonteeltaan harjoittelevia. Ne eivät edellytä ennakko-osaamista. Taiteellisella työskentelyllä tuetaan kokemuksellisia oppimisprosesseja.  

 • Oppimispäiväkirja 1 op

Ajanmukaisen suhteen luominen korkeakoulutasoisiin opintoihin ja tietoteknisen ympäristön monipuolinen hyödyntäminen ja käyttäminen. Oman opiskelutavan arvioinnin harjoittelu, opiskeluaiheiden reflektointi ja itsetuntemuksen kasvattaminen. 

(Verkkokurssin ilmoittautumislinkki)  

 

Ihmiskäsitys steinerpedagogiikassa 7 op

 • Hengentieteellinen ihmistutkimus/kasvatusfilosofia 1 op

Biologisen, psykologisen filosofisen sekä antroposofisen hengentieteen ja kasvatuksen ihmiskäsityksen kuvaaminen. Minkälaiselle ihmiskäsitykselle voi tiede henkisestä perustua? Hengentieteen ihmis- ja kasvatuskäsitys.

 • Steinerpedagogiikka kasvatustieteen kontekstissa 2 op

Sivistyksen käsite, opetuksen traditio, oman ajattelun suhde opetuksen traditioon. Itsetietoisuus ja itsemääräämisen oikeus, vastuu ja vapaus. Erilaisten filosofisten käsitysten esitteleminen ihmisen olemuksesta, opiskelijan oman ihmiskäsityksen reflektointi. Tarkastellaan steinerpedagogiikan lähtökohtia ja sen filosofisia ja ihmiskuvallisia perusteita suhteessa klassisiin kasvatusfilosofioihin.

 • Kasvatustieteen historia 1 op

Klassisiin kasvatustieteilijöihin sekä kasvatustieteen keskeisiin käsitteisiin tutustuminen.

 • Steinerkoulun historia 1 op

Steinerpedagogiikan syntyminen ja kehittyminen, Snellman-korkeakoulun aatehistoriallinen tausta.

 • Ikäkaudet steinerkasvatuksessa 2 op

Perusteet steinerpedagogisesta ikäkausiajattelusta, kahteen ensimmäiseen 7-vuotiskauteen tutustuminen.

(Verkkokurssin ilmoittautumislinkki)   

 

Taide opetusmetodina 6 op

 • Eurytmia, kuvataiteet, vahatyöt, musiikki, muovailu, liikunta, bothmer, näytelmät, draama- ja puheharjoitukset 2 op

Taideopinnot muodostuvat puhe- ja draamataiteen, musiikin ja laulun, maalauksen, muovailun, piirustuksen, arkkitehtuurin ja eurytmian harjoituksista. Taiteelliset opinnot ovat luonteeltaan harjoittelevia. Työskentely ei edellytä ennakko-osaamista. Kokemuksellisten oppimisprosessien toteuttaminen ja tukeminen taiteen avulla.

 • Taiteelliset harjoitukset, toiminnallisuus ja kädentyöt osana opetusta 4 op

Kaiken taideharjoittelun tavoitteena on kehittää aktiivista, aistivaa lukutaitoa värien, muotojen, äänen, äänteiden ja liikkeen äärellä. Taide on tie subjektiivisen kokemuksen kautta objektimaailman laadullisuuksien tavoittamiseen; taiteellisen harjoittelun avulla kehitetään havainnoivaa arviointi- ja ilmaisukykyä.

 

(Verkkokurssin + lähiopetuksen yhdistelmän ilmoittautumislinkki)  

 

Kasvatus ja opetus steinerpedagogiikassa 6 op

Perusteet steinerpedagogisesta kasvatuksesta ikäkausittain. Lapsen ja nuoren ikävaiheiden huomioon ottaminen kasvatuksessa steinerpäiväkodeissa ja steinerkouluissa.

 

Tutustuminen steinerkasvatukseen 1 op

Tutustuminen kahden steinerpedagogista kasvatusta ja opetusta toteuttavaan työyhteisöön, esim. steinerpäiväkotiin tai –kouluun. Orientoivan vierailun tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija steinerpedagogiseen työyhteisöön ja siellä toteutettavaan steinerpedagogiikkaan.

 

Missä: Snellman-korkeakoulu, Puuskakuja 14, 00850 HELSINKI

Kenelle: Kaikille kiinnostuneille, opettajille ja opettajaopiskelijoille

Milloin: lukuvuonna 2024-2025 pääosin pe-la(su), ajankohdat ilmoitetaan tälle sivulle vuoden 2024 alussa, samoin yksittäisten kurssien lähiopintoihin ilmoittautumislinkit

Hinta: 1150e 

Kurssin opettajat: Snellman-korkeakoulun opettajat ja kokeneet steinerkoulujen luokan- ja aineenopettajat 

 

Uutiskirje

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.