Tutkimus & kehittäminen

Snellman-korkeakoulun tutkimusstrategia

Snellman-korkeakoulu kehittää steinerpedagogiikan tutkimuskulttuuria, jossa päähuomio on pedagogiikan käytännön työn tutkimuksessa. Tutkiva opettajuus nähdään olennaisena osana opettajan työtä ja opettajaopintojen aikana opiskelijat keräävät kokemusta toimintatutkimuksen toteuttamisesta. Tutkimusstrategiaan kuuluu lisäksi laajan kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen ja yhteistyön kehittäminen eri yliopistojen kanssa sekä osallistuminen yleiseen kasvatuskeskusteluun niin Suomessa kuin pohjoismaissa yhdessä Steinerkasvatuksen liiton kanssa.

Yhdessä opiskelijoiden kanssa korkeakoulun opettajat pyrkivät avoimella ja luovalla tavalla jatkuvasti kehittämään korkeakoulun pedagogiikkaa. Siksi Snellman-korkeakoulu on tietoisesti välttänyt jähmettymistä liian kiinteisiin muotoihin ja se on tullut toimeen (myös taloudellisista syistä) hyvin ohuella organisaatiolla ja hallinnolla.

2015 Snellman-korkeakouluun perustettiin tutkimusosasto, jonka ensimmäinen tutkimusprojekti oli nimeltään Elävä akatemia ja jossa tutkittiin Snellman-korkeakoulun oppimisprosesseja. Tämä projekti oli Opetushallituksen rahoittama. Muista Snellman-korkeakouluun liittyvistä tutkimuksista voidaan mainita esimerkiksi seuraavat:

  • Marja-Leena Ilmosen maisterityö Yksilön laajennettu luontosuhde – Taidekasvattajaopiskelijoiden kokemukset ja reflektiot laadullisesta luonnonhavainnoinnista (2015). 

 

  • Pirjo Vahvialan maisterityö Snellman-korkeakoulu opiskeluympäristönä Maurice Merleau-Pontyn filosofisten käsitteiden kannalta tarkasteltuna (2017).  

 

  • Markku Niinivirran väitöskirja Fronesis opettajankoulutuksen taustafilosofiassa – Snellman-korkeakoulusta valmistuneiden steinerkoulun luokanopettajien kertomuksia tiestään opettajuuteen (2017). 

 

  • Eeva Raunelan väitöskirja Opin oppimaan itseltäni – Autoetnografinen toimintatutkimus kielitietoisuuden kehittymisestä sokraattista opetusmenetelmää hyödyntäen lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa (2018).  

 

  • Jyrki Honkosen väitöskirja Variations on the Idea of Learning – Benchmarking the Interface Between Finnish Comprehensive School and Waldorf School Music Education (2021) 

 

Snellman-korkeakoululla on yhteistyötä vuodesta 2009 alkaen Tampereen yliopiston luokanopettajakoulutuksen kanssa sekä vuodesta 2005 alkaen Rudolf Steiner University Collegen kanssa. Lisäksi Snellman-korkeakoulu kuuluu kansainväliseen steinerkasvatuksen akateemiseen opettajankoulutuslaitosten verkosto INASTEen (The International Network for Academic Steiner Teacher Education) sekä pohjoismaiseen opettajankoulutuslaitosten verkosto Norenseen (Nordic Research Network for Steiner Education).

Suomessa Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Åbo Akademi ja Lapin yliopisto ovat hyväksyneet Rudolf Steiner University Collegessa suoritetun steinerpedagogiikan maisterintutkinnon tohtorinopintoihin oikeuttavaksi tutkinnoksi.

Uutiskirje

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.