Koulutusohjelmat

Steinerpedagogisen varhaiskasvattajan ja esiopettajan koulutus 240 op

STEINERPEDAGOGISEN VARHAISKASVATTAJAN JA ESIOPETTAJAN KOULUTUS 240 OP

Steinerpedagogiseksi varhaiskasvattajaksi 

Opinnot koostuvat steinerpedagogiikan yleisopinnoista, perusopinnoista, aineopinnoista ja ammatillisia valmiuksia antavista opinnoista, joihin sisältyy ohjattu työharjoittelu/työssäoppimisjakso steinerpäiväkodissa. Opinnot voi suorittaa 4 vuodessa. 

Tiedollisissa opinnoissa opiskelija perehtyy kasvatuksen lähtökohtiin ja ihmisen kehitysvaiheisiin niin, että pystyy edistämään lapsen kokonaisvaltaista ja yksilöllistä kehitystä. Tavoitteena on, että opiskelija omaksuu tutkivan lähestymistavan ja ongelmanratkaisun periaatteen. Koko koulutuksen läpäisevien taiteellisten opintojen kautta harjaantuu kasvatustaidon perusta, laadun taju ja eläytymiskyky sekä kyky objektiiviseen havainnoimiseen.

Ohjattu harjoittelu integroituu opintoihin. Käytäntö ja teoria vuorottelevat opinnoissa siten, että opiskelijalle rakentuu omakohtainen suhde tulevaan ammattiin sekä perusta pedagogisen teorian ja käytännön toisiinsa liittämiselle ja itsenäiselle työstämiselle.

Koulutus antaa kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen opettajana steinerpäiväkodissa (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 26§, 32§)

KASVATUSTAITOA JA KASVATUSTAIDETTA

Kasvatustaito on kasvattamisen taitoa, sitä, miten kasvattaja osaa toimia arjen kasvatustilanteissa päiväkodissa. Se on kasvattajan taitoa muuntaa opittu tieto kasvatusteoiksi ollessaan vuorovaikutuksessa lapsen ja lapsiryhmän kanssa. Opinnoissa on eripituisia ja eri aihealueisiin liittyviä harjoitteluja, joissa tätä kasvatustaitoa voi harjaannuttaa käytännössä.

Kasvatustaito syvenee kokemuksen ja harjoittelun myötä ja on parhaimmillaan luovaa kasvatustaidetta, tilanteen ja lapsen lukutaitoa. Kasvattaja harjaantuu olemaan avoimessa ennakkoluulottomassa vuorovaikutuksessa, lukemaan tilanteita, siinä olevia yksilöitä ja löytämään niistä oikean toimintatavan, oikein suunnatun pedagogisen teon. Varhaiskasvatuksen opinnot sisältävät runsaasti taiteellista työskentelyä. Taiteellisessa työskentelyssä tavoitteena on kehittää kasvattajan orgaanista muuntautumisen kykyä. Taiteen harjoittaminen pitää yllä kasvattajan sisäistä joustavuutta.

MITÄ OPINTOJEN JÄLKEEN

Valmistuttuaan opiskelijat työllistyvät varhaiskasvatuksen opettajaksi steinerpäiväkoteihin Suomessa.

Työllistymisprosentti steinerpäiväkoteihin on tällä hetkellä 100, erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Opintojen jälkeen on mahdollista hakeutua maisteriopintoihin yhteistyökorkeakouluun Norjaan (Rudolf Steiner University College).

Steinerpäiväkodit ovat pieniä kodinomaisia yksiköitä, joissa huolehditaan lasten ja henkilökunnan hyvinvoinnista.Steinerpäiväkotien valtakunnallinen yhteistyöverkosto, Steinerkasvatuksen liiton varhaiskasvatusjaosto, on erittäin aktiivinen ja lisää yhteisöllisyyden kokemusta myös kansainvälisiin yhteyksiin.

Uutiskirje

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.