Toimitukset postiennakolla!

Tiedustelut ja tilaukset Snellman-korkeakoulun toimistosta:
Taidetalo, Puuskakuja 14, 00850 Helsinki
puh: 096211060 tai sähköpostitse info(at)s-k.fi

Markku Niinivirran väitöskirja:

Fronesis opettajankoulutuksen taustafilosofiassa : Snellman-korkeakoulusta valmistuneiden steinerkoulun luokanopettajien kertomuksia tiestään opettajuuteen (Tampereen yliopisto 2017)
35,00€.  Linkki Tampereen yliopiston julkaisuarkistoon  tästä.

Snellman-korkeakoulun julkaisut:

Markku Niinivirta (toim.): Elävä akatemia

Lataa tästä.

Reijo Wilenius (toim.): Rudolf Steiner filosofina

Filosofian emeritusprofessori Reijo Wileniuksen toimittama artikkelikokoelma Rudolf Steinerin merkityksestä filosofisena ajattelijana. Kokoelma sisältää seuraavat kirjoitukset: R. Wilenius: Rudolf Steiner ja "henkinen tiedostaminen". Steinerin elämästä ja työstä. Rudolf Steiner: Filosofiasta antroposofiaan. Erik Ahlman: Rudolf Steinerin "Vapauden filosofia". Hugo Bergman: Rudolf Steiner filosofina. Reijo Wilenius: Antroposofisen hengentieteen filosofisia perusteita.

B5 vihko, 48 sivua, hinta 10 euroa.

Steinerkasvatusta 90 vuotta
– Avauksia sivistys- ja opetussuunnitelmakeskusteluun steinerkoulujen näkökulmasta

Ehdotuksia ja näkökulmia lukiokoulutuksen kehittämiseksi. Sivistyssymposium Snellman-korkeakoulussa 5.12.2008.

Snellman-korkeakoulussa järjestettiin vuoden 2008 lopussa sivistyssymposium, jossa steinerkoulujen opettajat, opettajankouluttajat ja tutkijat pohtivat suomalaisen steinerkoulun arvo- ja sivistysperustaa. Tilaisuuden puheenvuoroista on nyt ilmestynyt Snellman-korkeakoulun julkaisemana seminaariraportti, joissa käsiteltiin sivistyksen filosofiaa ja sivistymisen ideaa käytännön koulukasvatuksessa sekä laajan yleissivistävän lukion haasteita.

Raportin esipuheessa Snellman-korkeakoulun rehtori Markku Niinivirta kirjoittaa: Sivistys on kansainvälisesti tunnetun ja tunnustetun Waldorf Steiner -koululiikkeen elävää ydinkäsitteistöä. Tämä 90 vuotta sitten, 1919 Stuttgartissa Saksassa alkanut koululiike otti lähtökohdakseen laajan yleissivistyksen takaamisen oppilailleen. … Nykyisin tällaiseen yksilöllisten kykyjen kehittämiseen ja tasa-arvoon tähtäävä yleissivistävä koulutus ei vaikuta kovinkaan radikaalilta suomalaisessa 2000-luvun koulujärjestelmässä, ainakaan teoreettisesti. Suomalainen ja globaali ajankohtainen tilanne haastaa meidät kuitenkin vakavasti miettimään, miten laaja yleissivistys voidaan taata kaikille lapsille ja nuorille. Tämä pohdinta on syytä aloittaa etsiytymällä takaisin sivistyskäsitteen elävään ytimeen.

Snellman-korkeakoulun julkaisuja 1/2009, liimasidos, 60 sivua, A5-kokoon painatun julkaisun hinta on 5 €.

Sinikka Raudaskoski: Oppikirjaton opetus steinerkoulussa

Steinerkoulun opetusmenetelmistä puhuttaessa tai niitä esiteltäessä yhtenä ominaispiirteenä mainitaan lähes aina oppikirjaton opetus. Suomen steinerkoulut mainitsevat usein oppikirjattoman opetuksen esitellessään koulunsa pedagogiikkaa. Aihetta on kuitenkin käsitelty erittäin niukasti alan julkaisuissa. Oppikirjattomuus kyllä mainitaan ohimennen, mutta sen syistä ja perusteista ei mainintoja juuri löydy. Miksi oppikirjoja ei käytetä? Mihin steinerkoulun kirjattomuus oikein perustuu? Tutkimuksessa etsitään selkeitä perusteita, joiden pohjalta steinerpedagogiikan oppikirjattomuus on ymmärrettävissä. Oppikirjattomuuden perusta on hyvin laaja ja monitasoinen asia. Tutkimuksessa käsitellään mm. oppimistapahtuman vaiheittaisuutta, oppikirjattoman opetuksen metodiikkaa sekä opettajan ja oppilaan välisen suhteen merkitystä.

Opinnäytteitä 1/2009

A4-koko, kampasidonta, 55 sivua. Hinta 10 euroa.

Ilona Lehtinen ja Rauna Rossow: Muunneltava luokkatila alkuopetuksessa.
Opettajien kokemuksia penkkipedagogiikasta

Lasten ympäristö ja todellisuus on muuttunut. Yhteiskunnassa on herätty keskustelemaan lasten ylivilkkaudesta, sensomotorisista häiriöistä ja oppimisvaikeuksista. Penkkien käyttö steinerkoulun alkuopetuksessa on kädenojennus lapsille. Koulu voi muuttua ja kehittää uusia pedagogisia ratkaisuja. Ei liene sattumaa, että tämä ns. penkkipedagogiikka on syntynyt juuri steinerkoululiikkeen piirissä. Tutkimuksessa keskeisiä kysymyksiä ovat: Miksi penkkejä käytetään? Mitkä ovat penkkien käytön pedagogiset perusteet? Millä tavalla penkit ovat helpottaneet opettajan työtä? Millaisia kokemuksia opettajilla on muunneltavasta luokkatilasta? Mitä muutoksia penkit ovat tuoneet opetustilanteeseen tai oppitunnin rakenteeseen?

Opinnäytteitä 1/2008

A4-koko, kampasidonta, 54 sivua. Hinta 10 euroa.

J.V. Snellman: Akateemisesta opiskelusta - Om det Akademiska Studium

Snellmanin radikaali teksti yliopistojen kasvatustehtävästä, joka oli ajankohtainen teema 1840-luvun yliopistossa. Toteutuuko Snellmanin idea sivistysyliopistosta Bologna-prosessissa yliopistollisten tutkintojen rakenneuudistuksessa?

- Jokaisen opiskelun ja opettamisen parissa työskentelevän perusteos!
- Akateeminen vapaus toteutuu tradition ja yksilön itsenäisen ajattelun kohtaamisessa!
- Akateemisessa opiskelussa on keskeisintä opiskelijan itsetajunnan tunnustaminen!

B5-vihko, 33 sivua. Hinta 8 euroa.   PAINOS LOPPU

Arto Ingervo: Tunne kielesi

Kielioppia ja oikeinkirjoitusohjeita opettajille, opiskelijoille ja myös lukiolaisille. Vaikka kirjanen on esitykseltään suppea, sen perusteella opiskelija ja opettaja saattavat palauttaa mieleensä ja tarkistaa kieliopin, oikeinkirjoituksen ja hyvän yleiskielen peruskäsitteitä, jotka on hyvä hallita monestakin syystä.

Opintomateriaalia 1/2004

A5-koko, liimasidos, 72 sivua. Hinta 10 euroa.

Arto Ingervo: Sanan taide - Johdatus läntisen maailman kirjallisuudenhistoriaan

Teos pyrkii luomaan yleissilmäyksen, joka auttaa ymmärtämään kirjallisuudenhistorian päälinjoja varhaisista ajoista nykyaikaan. Vaikka joistakin kirjailijoista on sanottu enemmän kuin toisista, pisinkin esitys jää vihjeenomaiseksi mutta tarjoaa samalla kiinnekohdan, josta pedagogisen tai taiteellisen linjan opiskelija tai lukiolainen voi lähteä liikkeelle ryhtyessään laatimaan aihepiiriin liittyvää harjoitusta tai tehtävää. Tarkastelutapa pyrkii olemaan niin helposti lähestyttävä ja selkeä, että myös muu lukija kuin asiaa opiskeleva voisi viihtyä sen parissa ja saada siitä uuttakin tietoa tai kenties palauttaa mieleensä jo unohtuneita asioita.

Opintomateriaalia 2/2004

A5-koko, liimasidos, 86 sivua. Hinta 12 euroa.

Arto Ingervo: Elävä koulu - Steinerpedagogiikan lähtökohtia

Nimitys steinerkoulu ja steinerpedagogiikka ovat suuren yleisönkin tuntemia nimityksiä, mutta harva osaa sanoa mitään täsmällistä sanojen sisällöstä. Tämä kirjanen pyrkii lyhyesti esittelemään vapaasti muotoillen näiden käsitteiden keskeistä sisältöä, ihmiskuvaa, joka on Rudolf Steinerin perustaman pedagogisen lähestymistavan lähtökohtana.

Opintomateriaalia 3/2004

A5-koko, liimasidos, 32 sivua. Hinta 6 euroa.

Seminaariraportti 1/1994
Ihmisen jäljillä - Lauri Rauhala, psykologian uranuurtaja

Toim. Juha Perttula
Suomalaiset ihmistutkijat arvioivat tässä seminaariraportissa Lauri Rauhalan ajatusten merkitystä psykologiselle, filosofiselle ja kasvatustieteelliselle tutkimukselle. Aineisto on kerätty Snellman-korkeakoulussa pidetyn seminaarin pohjalta. Raportti toimii sekä johdantona Lauri Rauhalan ajatteluun että monipuolisena selvityksenä hänen teorioidensa käytännön sovellutuksista.

A5-koko, 73 sivua. Hinta 9 euroa.

Muut julkaisut

Snellman-korkeakoulun 20-vuotis juhlajulkaisu.
Hengessä mukana - Ihmisyyteen ja ammattiin kasvaminen

Dialogia 2001.
Teoksen artikkeleita mm: Miksi Snellman-korkeakoulu? Ihmisyyteen herääminen korkeakoulupedagogiikan päämääränä. Päivä Snellussa. Taiteitten tehtävä aikuisopetuksessa. Ammatiksi näytteleminen. Goethen luonnontutkimus ja inhimillinen tietäminen. Snellman-korkeakoulun arkkitehtuurista. Korkeakouluopetuksen ongelmista ja haasteista. Steinerpedagogisen opettajakoulutuksen tavoitteista ym ym.
Laadukkaasti toimitettu teos sisältää runsaasti hienoja valokuvia korkeakoulun historiasta, rakennusten arkkitehtuurista sekä opiskelijatöistä.

Liimasidos, 109 s. Hinta 5 €

Reijo Wilenius: Mitä on ihminen? Filosofiaa ihmisestä ja inhimillisestä kasvusta

Dialogia 2003.
Filosofian emeritusprofessori Reijo Wilenius hahmottaa tässä kirjassaan kokonaiskuvaa ihmisestä ja inhimillisestä kasvusta, ihmisen arvoista ja elämän tarkoituksesta. Lähtökohtina ovat pyrkimys itsetuntemukseen, yhteisen ihmisyyden etsiminen - kaikesta ihmisten erilaisuudesta, joka helposti herättää pelkoa ja vihaa - sekä luottamus omaan kokemukseen ja ajatteluun. Wilenius onnistuu asettamaan kysymyksensä ihmisen olemuksesta ja asemasta tulevaisuuden kulttuurin rakentajana tarpeeksi syvälle niin, että myös lukijan pohdinta omista elämänarvoista herää.

Liimasidos, 237 s. Hinta 10 €  PAINOS LOPPU

Reijo Wilenius: Miten käy lasten ja nuorten? Keskustelua ja filosofiaa kasvatuksesta

Dialogia 2002.
Wileniuksen kasvatuksen kriittisiä kysymyksiä käsittelevä teos luo kokonaisvaltaisen ja ajankohtaisen katsauksen kasvatuksen periaatteisiin ja filosofiaan. "Ymmärrän kasvatuksen filosofian niin, ettei se ainoastaan analysoi kasvatuksessa käytettyjä käsitteitä vaan yrittää myös hahmottaa kokonaiskuvaa sellaisista asioista kuin kasvu, kasvattaja ja kasvatuksen päämäärä. Ja että sen on lupa esittää myös arvoja."
Tämä "kasvattajan käsikirja" on hyödyllinen ja välttämätön tietopaketti polttavista ja ajankohtaisista, kaikkia kiinnostavista aiheista.

Liimasidos, 121 s.  Hinta 5 €

Tom van Gelder: Maailma löydettävänä - 12 aistia ja havainnoiminen/Fenomenologia

Kirja on toteutettu osana Euroopan unionin Leonardo da Vinci -ohjelman SA-IVT 2000 -hanketta, jonka tarkoituksena on kehittää yhteinen eurooppalainen opetusohjelma luonnonmukaisilla ja biodynaamisilla maatiloilla työskenteleville. Ensimmäinen luku kertoo havainnoinnista - mitä havainto on ja miten se muodostuu. Toinen luku käsittelee aisteja, joita käytät havaintojen tekemiseen. Luku Fenomenologia esittelee erityisesti elämänilmiöiden tutkimiseen soveltuvan fenomenologisen tarkastelutavan erityispiirteitä.

Liimasidos, 126 sivua. PAINOS LOPPU