Yleisopintojen tavoitteena on johdattaa opiskelija itsenäiseen, elävään ajatteluun ja kokonaisvaltaiseen sivistymiseen.

Tiedolliset opinnot

Tiedollisten opintojen keskeisenä tavoitteena on steinerpedagogiseen ihmiskäsitykseen tutustuminen.

Ihminen tutkimuskohteena sisältää opintoja pedagogiikan, biologian, psykologian, filosofian sekä hengentieteen aloilta. Keskeisenä tiedollisten opintojen teemana on kysymys ihmiskäsityksestä - minkälaisille ihmiskäsityksille aikamme kulttuuri-ilmiöt perustuvat, mikä on oma ihmiskäsitykseni?

Luonnontutkimus käsittelee luonnontieteiden menetelmiä, fenomenologisen luonnontutkimuksen ja ekologian ja ravitsemuksen perusteita.

Tiedollisia opintoja käsitellään luentojaksoilla, ryhmätöissä sekä esseissä.

 

Taiteelliset opinnot

Ihmisen suhdetta laadullisuuksien kokemiseen ja ilmaisuun elävöitetään taiteellisin harjoituksin. Taiteellisella harjoittelulla on keskeinen asema yleisopintojen ohjelmassa. Taiteet herkistävät aistimisen kykyä ihmisessä ja palauttavat luottamuksen omiin havaintoihin. Tähän luottamukseen voi rakentua ihmisen kyky toimia luovasti ja itsenäisesti.

Taideaineita ovat maalaus ja piirustus, muovailu, laulu, puhe- ja draamataide, eurytmia ja arkkitehtuuri.

Taiteellista lähestymistapaa käytetään luonnontuntemuksen syventämisen välineenä luonnontarkastelun opintojaksolla kevätkaudella havainnoiden, piirtäen ja maalaten.

 

Käytännölliset ja sosiaaliset opinnot

Käytännön opintoja edustavat erilaiset käden taitoja harjoittavat pajatyöt kuten puu-, grafiikka-, ja kirjansidontapajat.
Yhteisöllisyys ja oma aktiivisuus ovat keskeisiä opintojen teemoja. Opiskelijat osallistuvat korkeakoulun alueilla puutarhan- ja maisemanhoitoon.

Sosiaalisten taitojen kehittäminen on yhteisönmuodostuksen perusta. Näitä taitoja voi kehittää erilaisissa projekteissa, ryhmätöissä sekä taiteellisessa työskentelyssä.

Opintomaksut

2022-2023: 2400 euroa/vuosi (maksetaan kahdessa erässä, syys- ja kevätkausi)

 

 

//www.youtube.com/watch?v=jrJPCjQYVuI