Yleisopinnot voidaan suorittaa joko itsenäisenä opintokokonaisuutena tai osana steinerpedagogisen varhaiskasvattaja- tai luokanopettajakoulutuksen koulutusohjelmaa.

 

Tiedolliset opinnot

Ohjelmaan kuuluvia tiedollisia aiheita työstetään luentojen, ryhmätöiden sekä itsenäisten kirjallisten projektien muodossa.

Ihminen tutkimuskohteena sisältää opintoja pedagogiikan, biologian, psykologian, filosofian, sekä hengentieteen aloilta. Keskeisenä tiedollisten opintojen teemana on kysymys ihmiskäsityksestä - minkälaisille ihmiskäsityksille aikamme kulttuuri-ilmiöt perustuvat, mikä on oma ihmiskäsitykseni? Ihmiskäsityksemme vaikutus kasvatuksen teoriaan ja käytäntöön.

Kulttuurintutkimus käsittelee mm. Suomen kulttuuriperintöä ja aikamme aatevirtauksia ja taloudellisia, sosiaalisia sekä henkisiä kehitysongelmia.

Luonnontutkimus käsittelee luonnontieteiden menetelmiä, fenomenologisen luonnontutkimuksen ja ekologian, sekä terveydenhoidon ja ravitsemuksen perusteita.

 

Taiteelliset opinnot

Ihmisen suhdetta laadullisuuksien kokemiseen ja ilmaisuun elävöitetään taiteellisin harjoituksin, paitsi varsinaisilla taidetunneilla myös osana tiedollisia ja käytännöllisiä opintoja. Taiteellisella harjoittelulla on siten keskeinen asema yleisopintojen ohjelmassa. Sen tehtävänä on herkistää aistimisen kykyä ihmisessä ja palauttaa luottamus omiin havaintoihin. Tähän luottamukseen voi rakentua ihmisen kyky toimia luovasti omalta pohjaltaan.

Taideaineet:

Maalaus ja piirustus, muovailu, laulu, puhe- ja draamataide, eurytmia ja arkkitehtuuri.

Taiteellista lähestymistapaa käytetään luonnontuntemuksen syventämisen välineenä luonnontarkastelun opintojaksolla kevätkaudella havainnoiden, piirtäen ja maalaten.

 

Sosiaaliset ja käytännölliset opinnot

Käytännön opintoja edustavat erilaiset käden taitoja harjoittavat pajatyöt kuten puu-, grafiikka-, huovutus- ja kirjansidontapajat sekä kasviväreillä värjäys.
Yhteisöllisyys ja oma aktiivisuus ovat keskeisiä opintojen teemoja. Opiskelijat osallistuvat korkeakoulun alueilla puutarhan- ja maisemanhoitoon sekä kiinteistöjen kunnossapitoon.

Puutarhapajassa paneudutaan kampuksen lähiluonnon, piha-alueiden ja istutusten hoitamiseen sekä omenapuiden ja pensaiden leikkaukseen. Syyskaudella valmistetaan biodynaaminen komposti. Käydään läpi kasvukauden ja talven vaikutuksia kasveihin. Kevätkaudella huolehditaan maanmuokkauksesta ja kompostin levityksestä. Kylvetään ja esikasvatetaan näytemaalle kasveja. Kurkistetaan biodynaamisen tilan kevääseen ja havainnoidaan luonnon muutoksia.

 

Opintomaksut

2019-2020: 2400 euroa/vuosi (maksetaan kahdessa erässä, syys- ja kevätkausi)

Ohjelma

Ohjelma YLEISOPINNOT S2019