Opintojen tavoitteena on kouluttautuminen steinerpäiväkodin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajan laaja-alaiseen tehtävään sekä erikoistuminen alle kouluikäisen lapsen hoitoon, kasvatukseen ja opetukseen steinerpedagogiikan pohjalta. Opinnot tähtäävät kasvattajan tehtävässä tarvittavien tietojen, taitojen ja kykyjen kehittämiseen ja antavat valmuden itsensä ja ammattitaitonsa jatkuvalle kehittämiselle.

Tiedollisissa opinnoissa opiskelija perehtyy kasvatuksen lähtökohtiin ja ihmisen kehitysvaiheisiin niin, että pystyy edistämään lapsen kokonaisvaltaista  ja yksilöllistä kehitystä. Tavoitteena on, että opiskelija omaksuu tutkivan lähestymistavan ja ongelmanratkaisun periaatteen.

Koko koulutuksen läpäisevien taiteellisten opintojen kautta harjaantuu kasvatustaidon perusta, laadun taju ja eläytymiskyky sekä kyky objektiiviseen havainnoimiseen.

Sosiaalis-käytännöllisten opintojen keskeisenä tavoitteena on kehittää ammatissa välttämätöntä yhteistyökykyä.

Ohjattu harjoittelu integroituu opintoihin. Käytäntö ja teoria vuorottelevat opinnoissa siten, että opiskelijalle rakentuu omakohtainen suhde tulevaan ammattiin sekä perusta pedagogisen teorian ja käytännön toisiinsa liittämiselle ja itsenäiselle työstämiselle.

Steinerpäiväkodin varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviä ovat:

- lapsen kehitysvaihetta vastaavan ja yksilöllistä kehitystä tukevan kasvu- ja oppimisympäristön luominen

- vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö pedagogisella ja taloushallinnollisella alueella

- pedagoginen ja hallinnollinen yhteistyö kollegiossa

- yhteistyö päivähoidon yhteistyötahojen kanssa

- opiskelijoiden ohjaaminen

- osallistuminen valtakunnalliseen ja kansainväliseen varhaiskasvattajien yhteistyöhön ja jatkokoulutukseen.

 

1. vuosi

Steinerpedagogiikan yleisopinnot / johdantovuosi steinerpedagogiikkaan
- Opinnot koostuvat yleissivistävistä opinnoista kulttuurin eri osa-alueilta Yle ops

2. vuosi
Tavoitteet
Opiskelija
-  tutustuu varhaiskasvatusopintojen sisältöön ja tavoitteisiin
- kykenee tarkastelemaan oman oppimisprosessinsa kehittymistä opintojen kuluessa ja ymmärtää prosessuaalisen työskentelytavan merkityksen
- tutustuu ihmisen kasvun, kehityksen, oppimisen ja elämänkulun lainalaisuuksiin ja eri teoriasuuntauksiin
- tutustuu steinerpedagogiikan taustalla olevaan ihmiskäsitykseen
- perehtyy kasvattajan itsekasvatuksen merkitykseen kasvavan lapsen esikuvana
- ymmärtää eri rytmien keskeisen merkityksen varhaiskasvatuksessa ja toiminnan suunnittelussa
- kehittää kädentaitojaan ja ymmärtää käsillä tekemisen merkityksen varhaiskasvatuksessa
- vahvistaa omaa sisäistä liikkuvuuttaan ja luovuuttaan monipuolisin taiteellisin harjoituksin
- syventää omaa luontosuhdettaan ja oppii vaalimaan lapsen luontaista moniaistista ihmettelyä sekä tukemaan lapsen luontosuhteen syntymistä
- perehtyy sadun, nukketeatterin sekä runojen ja lorujen merkitykseen lapsen kielen kehityksessä, varhaiskasvatuksessa ja kulttuuriperinnön siirtämisessä
- kehittää kykyä ilmiöiden täsmälliseen havaitsemiseen ja saa valmiuksia havainnoida ja dokumentoida lapsen kehitystä ja toimintaa yksilönä ja ryhmän jäsenenä
- harjaantuu vastuulliseen ympäristön hoitoon kestävän kehityksen periaattein
- tuntee varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen hallintoon liittyvät keskeiset säädökset
- perehtyy varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin
- tutustuu varhaiskasvatuksen suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen
- tutustuu työssäoppimisjakson aikana päiväkodin toimintaan, varhaiskasvattajan työhön ja ammatin eri tehtäväalueisiin

3. vuosi
Tavoitteet
Opiskelija
- kehittää ammatissa tarvittavaa vuorovaikutusosaamistaan ja omaa ilmaisukykyään
- vahvistaa omaa sisäistä liikkuvuuttaan ja luovuuttaan monipuolisin taiteellisin harjoituksin
- oppii erottamaan tieteen kieleltä vaadittavat normit, kehittää akateemisia tekstitaitojaan
- syventää tietoaan kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologisista lähtökohdista ja keskeisistä tutkimusmenetelmistä ja tieteellisen tutkimusprosessin vaiheista
- tutustuu varhaiskasvatuksen tutkimustietokantoihin ja laatii tutkimussuunnitelman
- saavuttaa yhden vieraan kielen ja toisen kotimaisen kielen opinnoissa sellaisen taidon, joka vaaditaan julkishallinnon henkilöstöltä ja joka on tarpeen oman alan kannalta
- kykenee keskustelemaan kasvatukseen liittyvistä kysymyksistä
- ymmärtää kasvu- ja koulutusympäristön ja sen toimijoiden vaikutuksen oppijan identiteetin rakentumisessa
- syventää valmiuksiaan varhaiskasvatuksen toimintaympäristön suunnitteluun ja toteutukseen
- saa valmiuksia oman pedagogisen ajattelunsa rakentamiselle, arvioinnille ja kehittämiselle
- tutustuu pedagogisiin vaihtoehtoihin ja niiden taustalla olevaan kasvatusnäkemykseen
- perehtyy lapsuuden ja nuoruuden kehitysvaiheisiin
- syventää ymmärrystään pienten lasten pedagogiikasta
- osaa tarkastella lapsen kehitysvaiheita ja varhaiskasvatusta ikäkausididaktisesta näkökulmasta
- tutustuu varhaiskasvatuksen pedagogisiin menetelmiin ja osaa soveltaa niitä käytännössä
- omaa perustiedot oppimisen ja hyvinvoinnin tuesta
- osaa kohdata lapsen ainutkertaisena yksilönä
- osaa suunnitella, valmistaa ja toteuttaa draamakasvatusta erilaisin keinoin
- pohtii oman henkilöhistoriansa vaikutusta kasvattajuuteen
- ymmärtää kasvatuksen yhteisöllisen luonteen

4. vuosi
Tavoitteet
Opiskelija
- kehittää taitoaan suunnitella, toteuttaa ja arvioida kasvatustoimintaa ja harjaantuu kokonaisvaltaiseen vastuuseen toiminnasta lapsiryhmässä
- osaa hyödyntää lapsesta ja lapsiryhmästä tekemiään havaintoja toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- vahvistaa omaa sisäistä liikkuvuuttaan ja luovuuttaan monipuolisin taiteellisin harjoituksin
- perehtyy syvällisemmin johonkin varhaiskasvatuksen osa-alueeseen suunnittelemalla ja toteuttamalla siitä toimintatutkimuksen
- syventää päiväkodin hallinnon ja talouden osaamistaan ja toimii vastuullisena kasvattajana yhteistyössä päiväkodin henkilökunnan ja lasten vanhempien sekä muiden yhteistyötahojen kanssa
- tutustuu kasvatuksen filosofisiin perusteisiin ja kasvatuksen historiaan sekä oman aikamme kasvatusajattelijoihin
- kykenee soveltamaan kasvatusfilosofista ajattelua aikamme kasvatuskysymysten ja koulutuspoliittisten reformien arvioinnissa
- syventää ymmärrystään esiopetusikäisen kehitysvaiheen erityispiirteistä
- tuntee varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen liittyvät säädökset
- perehtyy varhaiskasvatussuunnitelman- ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ja niiden menetelmiin käytännössä
- tuntee kasvun ja oppimisen tuen keskeiset tavoitteet, eri tukimuodot sekä tuen järjestämisen eri tasoilla
- saa valmiuksia moniammatilliseen yhteistyöhön
- ymmärtää lasten sekä heidän perheidensä kulttuurisen moninaisuuden
- hahmottaa eettisen kasvatuksen ja katsomuskasvatuksen yhtenä varhaiskasvatuksen sisältöalueena
- tutustuu varhaiskasvatuksen laadunarviointiin ja -hallintaan
- tutustuu varhaiskasvatuksen johtamistyön eri osa-alueisiin ja tuntee johtajuuden ilmiöitä
- saa tiedollisia ja sosiaalis-käytännöllisiä valmiuksia yksityisen päiväkodin perustamiseen

Lue lisää Varhaiskasvatus OPS 9.7.2019