Koulutuksen tavoitteena on antaa valmius steinerpäiväkodin varhaiskasvattajan laaja-alaiseen tehtävään sekä tukea opiskelijan omaa kasvuprosessia ja antaa perusta jatkuvalle itsensä kehittämiselle.

 
Tiedollisissa opinnoissa opiskelija perehtyy kasvatuksen lähtökohtiin ja ihmisen kehitysvaiheisiin niin että pystyy edistämään lapsen kokonaisvaltaista  ja yksilöllistä kehitystä. Tavoitteena on, että opiskelija omaksuu tutkivan lähestymistavan ja ongelmanratkaisun periaatteen.

Koko koulutuksen läpäisevien taiteellisten opintojen kautta harjaantuu kasvatustaidon perusta: laadun taju ja eläytymiskyky sekä kyky objektiiviseen havainnoimiseen.

Sosiaalis-käytännöllisten opintojen keskeisenä tavoitteena on kehittää ammatissa välttämätöntä yhteistyökykyä.

Ohjattu harjoittelu integroituu opintoihin. Käytäntö ja teoria vuorottelevat opinnoissa siten, että opiskelijalle rakentuu omakohtainen suhde tulevaan ammattiin sekä perusta pedagogisen teorian ja käytännön toisiinsa liittämiselle ja itsenäiselle työstämiselle.

 
Steinerpäiväkodin varhaiskasvattajan tehtäviä ovat:

- lapsen kehitysvaihetta vastaavan ja yksilöllistä kehitystä tukevan kasvu- ja oppimisympäristön luominen

- vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö pedagogisella ja taloushallinnollisella alueella

- pedagoginen ja hallinnollinen yhteistyö kollegiossa

- yhteistyö päivähoidon yhteistyötahojen kanssa

- opiskelijoiden ohjaaminen

- osallistuminen valtakunnalliseen ja kansainväliseen varhaiskasvattajien yhteistyöhön ja jatkokoulutukseen.