Steinerpedagogiset varhaiskasvatuksen opinnot

Yleisopintojen jälkeen on mahdollista hakea steinerkasvatuksen osastolle varhaiskasvatuksen opintosuunnalle.

Opinnot ovat laajuudeltaan 240 opintopistettä. Ne koostuvat yleisopinnoista, perusopinnoista, aineopinnoista ja ammatillisia valmiuksia antavista opinnoista, joihin sisältyy ohjattu työharjoittelu steinerpäiväkodissa. Opinnot voi suorittaa 4 vuodessa.

 

Opetushallitus on hyväksynyt 9.7.2019 steinerpedagogisten varhaiskasvattajien opintojen opetussuunnitelman ja sen olennaiset muutokset ennen sen käyttöönottoa.

Opetushallitus toteaa, että syksyllä 2019 Snellman-korkeakoulussa opintonsa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajaopinnoissa aloittavat opiskelijat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan, joka tuottaa kelpoisuuden toimia steinerpedagogiseen kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvassa varhaiskasvatusta järjestävässä
päiväkodissa sellaisissa tehtävissä, joissa edellytetään varhaiskasvatuslain (540/2018) 26 §:ssä tarkoitettua kelpoisuutta.

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540 ja §32

Steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajan koulutuksen OPS 9.7.2019

 

Vastaava opettaja:

Tiina Ristolainen, steinerpedagogi

1. vuosi: Yleisopinnot / johdantovuosi steinerpedagogiikkaan

- Opinnot koostuvat yleissivistävistä opinnoista kulttuurin eri osa-alueilta (ks. selvitys yleisopinnoista).

2. vuosi: Syyskausi lähiopintoja, kevätkausi on ohjattua harjoittelua steinerpäiväkodissa

- Ohjattu työharjoittelu on luonteeltaan orientoivaa.

- Opiskelijalle rakentuu omakohtainen suhde tulevaan ammattiin sekä perusta pedagogisen teorian ja käytännön toisiinsa liittämiselle ja itsenäiselle työstämiselle.

- Opiskelija saa kokemuksen varhaiskasvattajan tehtävistä niin pedagogisella kuin hallinnollisella alueella. Harjoittelua ohjaa päiväkodissa vastaava varhaiskasvattaja yhteistyössä varhaiskasvattajalinjan opinto-ohjaajan kanssa.

- Harjoittelukausi sisältää myös lähiopintojaksoa

3. vuosi: Lähiopintoja

- Opinnot koostuvat tiedollisista, taiteellisista ja sosiaalis-käytännöllisistä opinnoista. Näihin kuuluu mm. tutustuminen varhaiskasvatuksen tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin sekä kirjallisen opinnäytetyön laatiminen

- Opintovuoteen sisältyy ohjattua harjoittelua steinerpäiväkodissa.

4. vuosi: Syyskausi syventävä harjoittelu steinerpäiväkodissa / kevätkausi lähiopintoja

- Opiskelija kehittää taitoaan suunnitella, toteuttaa ja arvioida kasvatustoimintaa ja harjaantuu kokonaisvaltaiseen vastuuseen toiminnasta lapsiryhmässä.

- Opiskelija syventää päiväkodin hallinnon ja talouden osaamista ja toimii vastuullisena kasvattajana yhteistyössä päiväkodin henkilökunnan ja lasten vanhempien sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

- Auskultointiin sisältyy lähiopintoja liittyen syventävään lapsihavainnointitehtävään.

HUOM. Snellman-korkeakoulusta valmistuneet varhaiskasvattajat!

Steinerpedagogiset varhaiskasvattajat saavat uuden varhaiskasvatuslain myötä kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen opettajina steinerpäiväkodissa (540/2018, 32§) laissa mainitun lisäopintopaketin suoritettuaan (540/2018, 75§) "Joka tämän lain voimaan tullessa on suorittanut steinerpedagogiset varhaiskasvattajaopinnot ja ollut kelpoinen antamaan steinerpedagogiikkaan perustuvaa esiopetusta esiopetusryhmälle, johon ei kuulu perusopetuksen oppilaita, tai joka on tämän lain voimaan tullessa aloittanut tässä momentissa tarkoitetut opinnot ja suorittaa ne loppuun viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2022, on kelpoinen toimimaan 32 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tehtävässä suoritettuaan Opetushallituksen määräämät lisäopinnot".
Tällä hetkellä heillä ei ole siihen kelpoisuutta.

Opetushallituksen määräämät lisäopinnot järjestetään Itä-Suomen yliopistossa vuosina 2019-2021.

Ilmoittautuminen opintoihin on auki 23.5-20.6.2019. Hakuajan umpeuduttua opintoihin ei voi enää hakea.

Hakuilmoitus varhaiskasvattajan ja esiopetuksen kelpoisuuden tuottaviin lisäopintoihin (Snellman-korkeakoulussa opiskelleet/opiskelevat) Hakuilmoitus lisäopinnot 2019