Steinerpedagogiset yleisopinnot 60 op

1. Tiedolliset opinnot 15 op

Ihminen tutkimuskohteena: biologinen, psykologinen, filosofinen ja hengentieteellinen lähestymistapa.

Luonnontutkimus ja ihmisen ympäristö: ravitsemus ja terveys, luonnontieteellisen ajattelun kehitys, luonnon havainnointi ja biodynaaminen viljely.

Kulttuurintutkimus: taloudellisia, sosiaalisia ja henkisiä kehityssuuntia, elinikäinen oppiminen ja sosiaaliset taidot, Goethen väriopin perusteet.

Steinerpedagogiikka: johdanto steinerpedagogiikkaan ihmiskäsitys ja kasvatus, steinerkoulun käytännöt.

 

2. Taiteelliset opinnot 15 op

Taideopintoihin kuuluu puhe- ja draamataide, laulu ja musiikki, maalaus, muovailu ja piirustus sekä eurytmia.

Taiteellisella työskentelyllä tuetaan kokemuksellisia oppimisprosesseja. Aikaisempaa osaamista ei tarvita.

 

3. Käytännöllis-sosiaaliset opinnot 10 op

Käytännölliset ja sosiaaliset toimet tukevat yksilön itsetuntemusta ja monipuolisen toimintakyvyn kasvua.

Käsillä tekeminen ja käytännön taitojen harjoittelu lujittavat luottamusta omaan luomisvoimaan.

Yhteiset juhlat ja niiden suunnittelu auttaa ymmärtämään juhlimisen merkitystä yhteisöllisyyttä rakentavina tapahtumina.

Liikunta; leikit, eurytmia ja Bothmer-voimistelu kehittävät keskittymistä, koordinaatiota ja kykyä yhteistyöhön. Kehotyöskentelyn kautta voi avautua uusia näkökulmia itseen ja omaan kehitykseen.

 

4. Kirjalliset ja muut itsenäiset työt 20 op

Itsenäinen kirjallisuuteen tutustuminen on opintojen syventämistä itsenäisesti työskennellen.

Itsenäiset työt ovat kirjallisia ja taiteellisia töitä.

Toisena vuonna tehdään laadullinen harjoitustyö.