Steinerpedagogiset luokanopettajaopinnot

Yleisopintojen jälkeen voi hakea steinerkasvatuksen osaston luokanopetuksen opintosuunnalle.

Steinerpedagogiset luokanopettajan opinnot tähtäävät ensisijaisesti kasvattajan ja opettajan työn vaatimien kykyjen kehittämiseen. Opintojen tärkeä päämäärä on taju aikuisen ihmisen kasvun ja kehittymisen mahdollisuuksista. Koko elämän jatkuva oppiminen merkitsee harjoittelevaa elämäntapaa. Itse kasvussa oleva aikuinen voi ymmärtää ja tavoittaa kasvavan lapsen.

Steinerkoulussa pyritään kehittämään koko opetus- ja oppimistilanne taiteelliseksi, luovaksi tapahtumaksi. Opettajan on kehitettävä itsessään sitä samaa herkkyyttä ja rehellistä oleellisen etsintää, mitä on taiteilijassa. Opettamisen tulisi olla taidetta ja opettajan kasvatustaiteilija.

Vastaavat opettajat:

Päivi Kallius, steinerpedagogi
Markku Niinivirta, FT, steinerpedagogi

Steinerkoulun luokanopettajan tutkinnon opinnot antavat Opetushallituksen määräyksen 40/011/2010 mukaisen kelpoisuuden steinerkoulun luokanopettajan tehtävään.

Huom. Koulutusta ollaan kehittämässä 300 op:n laajuisiksi maisteritason opinnoiksi (kanditasoiset opinnot yhteensä 180 op, maisteritasoiset opinnot yhteensä 300op).

Toistaiseksi voimassa oleva jaksotus:

I vuosi

  1. Johdantovuosi steinerpedagogiikkaan: yleisopinnot kokopäiväopintoina tai kaksivuotisena viikonloppukoulutuksena. Orientoivat perus- ja aineopinnot. (60 op)

II vuosi

Steinerpedagogiset aine-, monialaiset- ja sivuaineopinnot. 1.opetusharjoittelu/tutustuminen steinerkoulussa.

III vuosi

2. opetusharjoittelu steinerkoulussa (syysopintokausi). Steinerpedagogiset aine-, monialaiset-, syventävät- ja sivuaineopinnot. 3. opetusharjoittelu/tutustuminen steinerpedagogisessa erityiskoulussa.

Yhteensä 180 op

IV-V vuosi

Steinerpedagogiset aine-, monialaiset-, syventävät- ja sivuaineopinnot. 4. opetusharjoittelu/päättöharjoittelu steinerkoulussa.

Tämän lisäksi suoritetaan sivuaineopinnot (2 x 25 op). Kokopäiväopintoihin opintojen aikana kuuluu pakollisena äidinkieli ja kirjallisuus (25 op). Valinnainen toinen sivuaine (25 op) järjestetään opintojen tai työn ohella tapahtuvina kesä- ja viikonloppuopintoina.

Yhteensä 120 op

Tiedustelut

Steinerpedagogisia luokanopettajaopintoja koskevissa kysymyksissä ota yhteys:

Luokanopetuksen opintosuunnan vastaaviin opettajiin:

paivi.kallius(at)s-k.fi

markku.niinivirta(at)s-k.fi

Maisteriopinnot:

eeva.raunela(at)s-k.fi

markku.niinivirta(at)s-k.fi