Snellman-korkeakoulun eri koulutusohjelmissa opiskellaan kokopäiväisesti lukuunottamatta kaksivuotisia steinerpedagogisia yleisopintoja työn ohella, sekä täydennyskoulutuksia.

Kaikissa koulutusopihjelmissa pyritään yhdistämään tiedolliset, taiteelliset ja käytännölliset osa-alueet tasapainoiseksi kokonaisuudeksi.

Opiskelun keskeisiä lähestymistapoja ovat ilmiökeskeisyys, taiteellisuus ja toiminnallisuus.

Snellman-korkeakoulu tarjoaa ainoana Suomessa vaihtoehtopedagogista opettajakoulutusta.

 
Yleisopintojen tarkoituksena on esitellä Snellman-korkeakoulussa sovellettavan steinerpedagogisen kasvatusfilosofian perusteita, sen laajennettua ihmiskäsitystä ja yhteyksiä perenniaaliseen kasvatusajatteluun sekä tutustuttaa opiskelija kokonaisvaltaisen opiskelun metodologisiin perusteisiin ja käytänteisiin.
 

Yleisopinnot voi suorittaa omana kokonaisuuutenaan tai sen jälkeen voi pyrkiä steinerpedagogisiin luokanopettaja- ja varhaiskasvattajaopintoihin.

Taideopintoihin voi hakea suoraan.

Yleisopinnot (60 op)

Steinerpedagogiikan perusopinnot (35 op) ja aineopinnot I (25 op)

Vietä elämäsi tärkein opiskeluvuosi yleisopinnoissa!

  • Steinerkoulun luokanopettajan sekä steinerpäiväkodin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajan koulutusten 1. vuosi
  • Itsenäinen opintokokonaisuus

Tule ja koe elämäsi tärkein opiskeluvuosi! Snellman-korkeakoulun yleisopinnoista löydät uusia näkökulmia opiskeluun, ihmisenä olemiseen ja maailmaan.

Yleisopintojen tavoitteena on johdattaa opiskelija itsenäiseen, elävään ajatteluun ja avartaa tietoisuuden horisonttia. Opinnoissa pohditaan mm. ihmisyyden olemusta ja arvoja.

Yleisopintovuoden aikana on mahdollista kehittää itseään kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen mukaisesti. Tämä tukee henkisiä, persoonallisia ja sosiaalisia kykyjä, jotka ovat opettajan ydinosaamisen alueita.

◦ filosofiaa, steinerpedagogiikkaa

◦ taiteita: kuvataiteet, puhe- ja draamataiteet, eurytmia, laulu

◦ kädentöitä: puutyöt, kirjansidonta, luonnonmukainen puutarhanhoito

Lue lisää

Steinerkoulun luokanopettajan koulutus (180+120 op)

  • Perus- ja aineopinnot II (180 op)
  • Syventävät opinnot (120 op)

Koulutukseen voi hakea suoraan tai steinerpedagogiikan yleisopintojen jälkeen.

Steinerkoulun luokanopettajan koulutus antaa kelpoisuuden toimia luokanopettajana steinerkouluissa, joita on Suomessa 24.

Koulutus perustuu ihmisen kasvun tutkimiseen sekä kasvavan lapsen ja nuoren eri kehitysvaiheiden ymmärtämiseen.
Opintojen tavoitteena on saada opiskelija lähestymään elämän ja luonnon ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Runsaasti taiteellisia opintoja sisältävä koulutus kehittää opiskelijan laadun tajua eli tunnealueen havaintokykyä.
Opiskelija saa sisäistä liikkuvuutta, herkkyyttä sekä rohkeutta käyttää eettistä mielikuvitusta ja taitoa toimia kasvattajana käytännössä.

Luokanopettajan koulutuksen ensimmäinen vaihe (180 op) painottuu vuosiluokkien 1–6 ja toinen vaihe (120 op) vuosiluokkien 7–8 pedagogiikkaan.

Lue lisää

Steinerpedagogisen varhaiskasvattajan ja esiopettajan koulutus (240 op)

Yleisopintojen jälkeen on mahdollista hakea varhaiskasvatuksen opintosuunnalle opintoihin.

Varhaiskasvatuksen opinnot antavat kelpoisuuden steinerpäiväkodin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajan tehtävään. Opinnot koostuvat yleisopinnoista, perusopinnoista, aineopinnoista ja ammatillisia valmiuksia antavista opinnoista, joihin sisältyy ohjattu työharjoittelu steinerpäiväkodissa. Opinnot voi suorittaa 4 vuodessa.

Lue lisää

Steinerkoulun kuvataiteen aineenopettajan koulutus (300 op) / Kuvataidepedagogi (120 op) / Kuvataidevuosi Väri ja muoto (60 op)

Luonnon ja taiteen ilmiökeskeiseen, tutkivaan lähestymistapaan perustuvat taideopinnot

Kuvataidekasvatuksen opintopolku tarjoaa lyhyitä sekä laajoja opintokokonaisuuksia taiteellisessa työskentelyssä, luontosuhteen syventämisessä ja steinerpedagogisessa kuvataidekasvatuksessa.

Steinerkoulun kuvataiteen aineenopettaja 180+120 op
Koulutus antaa kelpoisuuden toimia kuvataiteen aineenopettajana steinerkoulun perusasteella ja lukiossa. Opinnot sisältävät taiteellisen kasvatusajattelun ja käytännön kehittämistä ja syventämistä huomioiden kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen ja luontosuhteen.

Kuvataidepedagogi 180 op - taide maailmansuhteen syventäjänä
Luonnon ja taiteen ilmiökeskeiseen lähestymistapaan perustuvat taideopinnot. Toiminnassa painottuu tutkiva tekeminen liittyen tiedostavaan havainnointiin ja omakohtaisiin kokemuksiin. Pedagogiikka on integroituneena taiteelliseen harjoitteluun. Opinnot antavat valmiuksia toimia harraste- ja viriketoiminnassa.

Kuvataidevuosi Väri ja muoto 60 op - taide ja luontosuhde
Sopii välivuodeksi kaikille tutkivasta taiteellisesta toiminnasta kiinnostuneille. Lähtökohtana ovat värin ja muodon peruskysymykset kokemuksellisina aistimuslaatuina sekä luontosuhteen syventäminen.

Avoimia kuvataidekursseja
Tiedustele avoimia kuvataidekursseja

Lue lisää

Puhe- ja draamataidepedagogin opinnot (240 op)

Nelivuotiset puhe- ja draamataideopinnot tarjoavat monipuolisen puhe- ja draamataidepedagogin koulutuksen. Koulutus herättää ja kasvattaa yksilön luovia voimia ja antaa työvälineet ilmaisupedagogin työhön sekä alan taiteilijan valmiudet.

Opiskelija saa steinerpedagogisen ilmaisutaiteen aineenopettajan perusvalmiudet. Opiskelu on kokopäiväistä. Koulutuksen painopisteet ovat tarinankerronta (story-telling), runonlausunta ja näyttelijäntyö.

Lue lisää

Yleisopinnot työn ohessa (60 op)

Steinerkasvatuksen perusopinnot (35 op) ja aineopinnot I (25 op)

Kaksivuotinen itsenäinen opintokokonaisuus työn ohessa lähiopintoina tai monimuotokoulutuksena
- vastaa steinerkoulun luokanopettajan sekä steinerpäiväkodin varhaiskasvattaja koulutusten 1. vuotta
- monimuoto-opiskelijoille tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma

Opinnoissa on tärkeää ihminen elämän laajuisesti kehittyvänä yksilönä. Opiskeluun sisältyy paljon tietoa ja ajattelua, mutta myös taiteen tekemistä ja käden töitä.

Tavoitteena on tukea yksilön inhimillistä kasvua henkisenä, psyykkisenä, kehollisena ja sosiaalisena kokonaisuutena

Opiskelua on kaksi vuotta viikonloppuisin tai henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan.

Lue lisää