Snellman-korkeakoulun erityistehtävä

Snellman-korkeakoulun opinnot ovat vapaan sivistystyön vapaatavoitteisia opintoja. Opetusministeriö on kuitenkin määritellyt Snellman-korkeakoulun erityistehtäväksi steinerpedagogisen opettajakoulutuksen järjestämisen.
Luokanopetuksen opettajan sekä kuvataiteen ja eurytmiataiteen aineenopettajan kelpoisuudet steinerkoulussa määritellään opetustoimen henkilöstön kelpoisuusasetuksessa ja Opetushallituksen vastaavissa määräyksissä. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajan kelpoisuus steinerpäiväkodissa määritellään varhaiskasvatuslaissa.

 
Snellman-korkeakoulun opettajan koulutukset antavat siten kelpoisuuden toimia steinerkoulun luokanopettajana ja steinerpäiväkodin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajana. Steinerkoulun kuvataiteen ja eurytmiataiteen aineenopettajan koulutukset antavat kelpoisuuden toimia taideaineenopettajina steinerkoulussa.

 
Jatkokoulutusmahdollisuudet:
Luokanopettajatutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea Oslon Rudolf Steiner University Collegen englanninkielinen steinerpedagogiseen maisteriohjelmaan, Master Programme in Waldorf Education. Master of Education (M. Ed.) -tutkinnon voi suorittaa painottaen, joko M.ed. of Educational Research tai M. Ed. of Nature, Ecology and Sustainability.

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen antaa steinerkoulun luokanopettajalle mahdollisuuden tutkijankykyjen ja pedagogisen asiantuntijuuden kehittämiseen omassa työssään ja laajemminkin steinerkouluyhteisöissä. Hyvin arvosanoin suoritettu ylempi korkeakoulututkinto mahdollistaa myös jatko-opintoihin (tohtorikoulutus) hakemisen.
Myös steinerpedagogisen varhaiskasvattajan tai steinerpedagogisen kuvataiteen aineopettajan tutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakea maisteriohjelmaan.
Katso lisää: //www.steinerhoyskolen.no/studietilbud/master/

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta voi Vakava-kokeen kautta hyväksyä Snellman-korkeakoulussa luokanopettajan koulutuksesta valmistuneen opiskelijan. Näin hakija voidaan hyväksyä suorittamaan kasvatustieteen maisterin tutkintoa, joka antaa peruskoulun luokanopettajan kelpoisuuden sekä oikeuden hakea tohtorikoulutukseen. Hakijan opintosuorituksista riippuen häneltä saatetaan edellyttää opintojen täydentämistä ennen maisterinohjelmaan hyväksymistä.

 
Kuvataiteen kolmivuotinen koulutusohjelma  (180 op) antaa valmiuden toimia kuvataidepedagogina esimerkiksi harrastustoiminnassa.

 
Puhe- ja draamataiteen nelivuotiset opinnot (240 op) tarjoavat monipuolisen puhe- ja draamataidepedagogin koulutuksen.