Oppilaitoksen tarkoitus

Snellman-korkeakoulun tarkoituksena on edistää opiskelijoiden inhimillistä ja ammatillista kehitystä, lähtökohtana on laaja-alainen käsitys sivistyksestä, johon kuuluu filosofisia, tieteellisiä, taiteellisia ja eettis-käytännöllisiä opintoja. Toiminnassa painottuu steinerpedagoginen ja fenomenologinen lähestymistapa, joka pyrkii ottamaan huomioon myös ihmisen ja maailman henkisen ulottuvuuden. Koulutuksen tueksi kehitetään siihen liittyvää tutkimusta ja pyritään laajaan kansalliseen ja kansainväliseen yhteistoimintaan, varsinkin vuorovaikutukseen muiden opettajakoulutuslaitosten kanssa.

 

Koulutustehtävä

Snellman-korkeakoulu on valtakunnallinen oppilaitos, jonka ylläpitämisluvassa määritellään sen tehtäväksi steinerpedagogiselta pohjalta kehitettyjen yleissivistävien opintojen järjestäminen. Tavoitteena on yksilön kykyjen, fyysisten, psyykkisten sekä henkisten voimavarojen herättäminen ja keinojen tarjoaminen näiden kykyjen elinikäiselle ja tasapainoiselle kehittämiselle.

Yleisopinnot toimivat elämänhallintaan ja työelämässä jaksamiseen suuntautuvana sekä sosiaalisten taitojen ja taiteellisen luovuuden kehittämiseen pyrkivänä elinikäisen oppimisen linjana ja myös perustana jatko-opinnoille Snellman-korkeakoulussa.

Muuta, pääasiassa steinerpedagogiikalle pohjautuvaa koulutusta ovat mm. puhe- ja draamataiteen, goetheanistisen kuvataiteen, eurytmian, laulun sekä biodynaamisen viljelyn ja luonnonhoidon opinnot.

Snellman-korkeakoulun erityisenä koulutustehtävänä on antaa steinerpedagogista opettajankoulutusta.