Steinerpedagogiset varhaiskasvattajaopinnot

Yleisopintojen jälkeen on mahdollista hakea steinerpedagogisen opintosuunnan varhaiskasvattajalinjalle.

Opinnot ovat laajuudeltaan 240 opintopistettä. Ne koostuvat yleisopinnoista, perusopinnoista, aineopinnoista ja ammatillisia valmiuksia antavista opinnoista, joihin sisältyy ohjattu työharjoittelu steinerpäiväkodissa. Opinnot voi suorittaa 4 vuodessa.
Varhaiskasvattajopinnot antavat kelpoisuuden steinerpäiväkodin varhaiskasvattajan ja esiopettajan tehtävään.

 

Vastaava opettaja:

Tiina Ristolainen, steinerpedagogi

 

1. vuosi: Yleisopinnot

- Opinnot koostuvat yleissivistävistä opinnoista kulttuurin eri osa-alueilta (ks. selvitys korkeakoulun yleisopinnoista).

 

2. vuosi: Syyslukukausi kokopäiväopintoja, kevätlukukausi on ohjattua harjoittelua steinerpäiväkodissa

- Ohjattu työharjoittelu on luonteeltaan orientoivaa.

- Opiskelijalle rakentuu omakohtainen suhde tulevaan ammattiin sekä perusta pedagogisen teorian ja käytännön toisiinsa liittämiselle ja itsenäiselle työstämiselle.

- Opiskelija saa kokemuksen varhaiskasvattajan tehtävistä niin pedagogisella kuin hallinnollisella alueella. Harjoittelua ohjaa päiväkodissa vastaava varhaiskasvattaja yhteistyössä varhaiskasvattajalinjan opinto-ohjaajan kanssa.

- Harjoittelukausi sisältää myös lähiopintojaksoa

 

3. vuosi: Kokopäiväopinnot

- Kokopäiväopinnot koostuvat tiedollisista, taiteellisista ja sosiaalis-käytännöllisistä opinnoista. Näihin kuuluu mm. tutustuminen varhaiskasvatuksen tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin sekä kirjallisen opinnäytetyön laatiminen

- Opintovuoteen sisältyy ohjattu harjoittelu steinerpäiväkodissa.

 

4. vuosi: Kokopäiväopinnot / Syventävä harjoittelu steinerpäiväkodissa

- Syyslukukausi koostuu kokopäiväopinnoista ja kevätlukukausi on harjoittelua steinerpäiväkodissa.

- Opiskelija kehittää taitoaan suunnitella, toteuttaa ja arvioida kasvatustoimintaa ja harjaantuu kokonaisvaltaiseen vastuuseen toiminnasta lapsiryhmässä.

- Opiskelija syventää päiväkodin hallinnon ja talouden osaamista ja toimii vastuullisena kasvattajana yhteistyössä päiväkodin henkilökunnan ja lasten vanhempien sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

- Auskultointiin sisältyy lähiopintoja liittyen syventävään lapsihavainnointitehtävään.