Snellman-korkeakoulu eri opintosuunnilla opiskellaan kokopäiväisesti. Lisäksi yleisopinnot järjestetään myös viikonloppuopintoina sekä järjestetään erilaisia kursseja.
Opinnoissa pyritään yhdistämään tiedolliset, taiteelliset ja käytännölliset osa-alueet tasapainoiseksi kokonaisuudeksi.

 
Kokopäiväiset opinnot suositellaan aloitettavaksi vuoden kestävillä yleisopinnoilla. Yleisopintojen tarkoituksena on esitellä Snellman-korkeakoulussa sovellettavan steinerpedagogisen kasvatusfilosofian perusteita, sen laajennettua ihmiskäsitystä ja yhteyksiä perenniaaliseen kasvatusajatteluun sekä tutustuttaa opiskelija kokonaisvaltaisen opiskelun metodologisiin perusteisiin ja käytänteisiin.

 
Yleisopinnot voi suorittaa omana kokonaisuuutenaan tai sen jälkeen voi pyrkiä steinerpedagogisiin luokanopettaja- ja varhaiskasvattajaopintoihin.
Taideopintoihin voi pyrkiä myös suoraan.

Yleisopinnot / steinerpedagogiset perusopinnot (60 op)

Yleisopinnot perustuvat Rudolf Steinerin sekä kansallisfilosofimme J.V. Snellmanin kasvatusfilosofisille ajatuksille. Monipuoliset nuoruus- ja aikuisasteen opinnot hyödyntävät kokonaisvaltaisen opiskelun ideaa.

Yleisopinnot on mahdollista suorittaa itsenäisenä opintokokonaisuutena tai osana Snellman-korkeakoulun steinerpedagogista opettajakoulutusta.

Lue lisää

Steinerkoulun luokanopettajan tutkinto (300 op)

Yleisopintojen jälkeen voi hakea steinerpedagogisen opintosuunnan luokanopettajalinjalle.

Steinerpedagogiset luokanopettajan opinnot tähtäävät ensisijaisesti kasvattajan ja opettajan työn vaatimien kykyjen kehittämiseen. Opintojen tärkeä päämäärä on taju aikuisen ihmisen kasvun ja kehittymisen mahdollisuuksista. Koko elämän jatkuva oppiminen merkitsee harjoittelevaa elämäntapaa. Itse kasvussa oleva aikuinen voi ymmärtää ja tavoittaa kasvavan lapsen.

Lue lisää

Steinerpäiväkodin varhaiskasvattajan ja esiopettajan tutkinto (240 op)

Yleisopintojen jälkeen on mahdollista hakea steinerpedagogisen opintosuunnan varhaiskasvattajalinjalle.

Varhaiskasvattajan tutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden steinerpäiväkodin varhaiskasvattajan ja esiopettajan tehtävään. Opinnot koostuvat yleisopinnoista, perusopinnoista, aineopinnoista ja ammatillisia valmiuksia antavista opinnoista, joihin sisältyy ohjattu työharjoittelu steinerpäiväkodissa. Opinnot voi suorittaa 4 vuodessa.

Lue lisää

Steinerpedagogisen kuvataiteen aineenopettajan opinnot (300 op) / Goetheanistiset kuvataideopinnot (60 – 240 op)

Luonnon ja taiteen ilmiökeskeiseen, tutkivaan lähestymistapaan perustuvat taideopinnot

Snellman-korkeakoulun kuvataideopinnot koostuvat eri kokonaisuuksista, joista 1. opintovuosi on väri- ja muoto -perusopintovuosi. Sen voi suorittaa omana kokonaisuutenaan tai osana yhteensä kolme vuotta kestäviä goetheanistisia kuvataiteiden perusopintoja, nelivuotisia taidepedagogisia kuvataideopintoja tai viisi vuotta kestäviä steinerkoulun kuvaamataiteen aineenopettajan opintoja.

Lue lisää

Puhe- ja draamataiteen opinnot (240 op)

Puhe- ja draamataidelinjan nelivuotiset opinnot tarjoavat monipuolisen ilmaisutaiteen ohjaajan koulutuksen. Koulutus herättää ja kasvattaa yksilön luovia voimia ja antaa työvälineet ilmaisupedagogin työhön sekä alan taiteilijan valmiudet.

Opiskelija saa steinerpedagogisen ilmaisutaiteen aineenopettajan perusvalmiudet. Opiskelu on kokopäiväistä. Koulutuksen painopisteet ovat tarinankerronta (story-telling), runonlausunta ja näyttelijäntyö.

Lue lisää

Steinerpedagogiset yleisopinnot/perusopinnot työn ohella (60 op)

Steinerpedagogiset yleisopinnot tarjoavat mahdollisuuden työn ohella tapahtuvaan, elinikäisen oppimisen periaatteita noudattavaan yleissivistävään kouluttautumiseen, jossa pääpaino on steinerpedagogiikan perusteisiin painottuvilla opinnoilla.

Koulutus muodostaa kokopäiväopintoina suoritettaville yleisopinnoille vaihtoehtoisen opintoväylän Snellman-korkeakoulun steinerpedagogisiin varhaiskasvattajan ja luokanopettajan koulutuksiin.

Lue lisää